Przedszkole nr 69, ul. Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa

 

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE

PRZEDSZKOLA NR 69 WARSZAWIE

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

Opracowała :

mgr Katarzyna Kaleta

Warszawa 2020
PROCEDURA NR 1
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola nr 69 w Warszawie oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 1. Celem procedur jest:
  a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
  b) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej
  3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące zał. nr 2 oraz codzienne potwierdzanie treści zawartej w OŚWIADCZENIU.
   
 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI
 1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii. Przy tworzeniu grup z ograniczoną ilością dzieci wg wskazań GIS, uwzględnia przesłane skany ANKIET stanowiących zał. nr 1.
 5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 6. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: 1 przyłbica, 1 kombinezon ochronny, 2 półmaski z filtrem FFP2 lub FFP3, co najmniej 10 par rękawiczek.
 7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy z długim rękawem) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 8. Dopilnowuje, aby w holu głównym przy wejściu umieszczono płyn do dezynfekcji a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci stanowiące załączniki do niniejszych procedur (umieszczone w widocznych miejscach w placówce) a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik do niniejszej procedury (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 • OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia złego samopoczucia, pomiaru temperatury.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni wchodzą wejściami głównymi.
 4. Pracownicy – dostawcy wchodzą wejściem bocznym do przedszkola (od strony kuchni).
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszej procedury.
 6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 7. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu
 • Pełniący dyżur w placówce:
 1. organizują działania opiekuńczo – wychowawcze.
 2. wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.
 3. instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik do niniejszej procedury, umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.
 4. przypominają i zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 5. przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.
 6. organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 7. unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
 8. sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi, organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.
 • Nie pełniący dyżuru w placówce:
 1. wykonują pracę zdalną dokumentując działania w raporcie.
 2. W godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.
 3. Personel obsługowy – pomoce nauczyciela, woźne:
 4. usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, książki, puzzle i inne.
 5. wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 6. wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 7. dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
 8. pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.
 9. kontrolują przemieszczanie się dzieci pomiędzy szatnią – łazienką – salą pilnując, aby dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
 10. woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 11. Pracownicy kuchni – kierownik administracyjny:
 12. przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania żywienia.
 13. wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
 14. oprócz środków higieny osobistej – fartuchów stosują rękawiczki.
 15. utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 16. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego i zmywalni.
 17. Szef kuchni kontroluje higieniczny odbiór dostaw produktów żywieniowych posiłków. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu dostawczego. Kierownik gospodarczy kontroluje pracę w kuchni.
 18. Personel kuchenny i administracyjny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
  OBOWIĄZKI RODZICÓW
  1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują Ankietę stanowiącą załącznik nr 1 i Oświadczenie stanowiący załącznik nr 2.
2. Przekazujązują telefonicznie istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 1. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 4. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 5. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 6. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik do niniejszej procedury umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.
 10. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.
  PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM
 
 1. W okresie podwyższonego reżimu sanitarnego przedszkole otwarte jest w godzinach 7:00 – 17:00
 2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego placówki opieka zorganizowana jest w maksymalnie czterech grupach w godzinach obejmujących czas pracy nauczycieli tych grup. Nie tworzy się grup zbiorczych.
 3. O ilości grup decyduje Dyrektor, biorąc pod uwagę pracowników przedszkola będących w gotowości do pracy oraz ilości zakwalifikowanych dzieci.
 4. Ograniczenie liczebności grup:
 5. pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem miasta.
 6. liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 9 (powierzchnia użytkowa sal wynosi od 42 m2 – 44 m2, zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2. W związku z powyższym w sali może przebywać 9 dzieci oraz 2 osoby dorosłe.
 7. Spożywanie posiłków:
 8. Posiłki dzieci będą jadły w sali zajęć po 2 lub 3 dzieci przy stoliku. Posiłki do sali będzie dostarczać wyznaczona woźna oddziałowa do każdej grupy.
 9. Po każdym posiłku stoliki i krzesełka będą dezynfekowane, a naczynia stołowe wyparzane.
 PROCEDURA NR 2
NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, problemy z oddychaniem, kaszel, gorączkę ból głowy i ból mięśni, ból gardła, uczucie wyczerpania, brak apetytu ):
 2. jest bezzwłocznie odizolowane do tzw. IZOLATORIUM.
 3. opiekun bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem FFP2 lub FFP3 i rękawiczki.
 4. opiekun pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 5. nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 6. dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem FFP2 lub FFP3 i rękawiczki.
 7. dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112;
 8. nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzice po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, mają obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza;
 9. Zaleca się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczenia, w których przebywało dziecko z objawami zakażenia.
 10. Dyrektor przedszkola informuje Burmistrza dzielnicy o podejrzeniu zakażenia u dziecka.
 11. Rekomenduje się stosowanie do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu czy należny wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek .
 12. Rodzice dzieci z grupy dziecka i którego podejrzewa się zakażenie zostają telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji o poproszeni o odbiór dzieci i ich obserwację.
 13. Dyrektor Informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z burmistrzem dzielnicy podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.
 14. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID_19  (duszności, problemy z oddychaniem, kaszel, gorączkę ból głowy i ból mięśni, ból gardła, uczucie wyczerpania, brak apetytu)
 15. zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia.
 16. dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem FFP2 lub FFP3 i rękawiczki.
 17. dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

  Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jak jego rodziców lub opiekunów jak i innych domowników oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do placówki jaki dowożeniem/ doprowadzeniem dziecka do placówki.

  Należy zaznaczyć,że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę placówki, może dojść do zakażenia, gdyż cześć przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Z tego rodzaju zdarzenia przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

 

PROCEDURA NR 3
PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA WYŁĄCZNIE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 1. Przyprowadzanie dzieci do placówki:
 2. tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko
  • dzieckiem, mającym pozostać w placówce.
 3. bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki rodzic i dziecko odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej widocznych miejscach w placówce.
 4. pracownik dyżurujący odpowiada za ilość osób w pomieszczeniach szatni, w szatni rodzic bez zbędnej zwłoki przebiera dziecko się w strój przedszkolny.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i rodziców wynoszący 2m.
 6. rodzic odprowadza dziecko do drzwi na korytarz, ale nie wchodzi do środka.
 7. w pomieszczeni szatni może przebywać w jednym czasie 1 rodzic i 2 dzieci.
 8. każdy Rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.
 9. w szatni należy zachować bezpieczną odległość między osobami tj. 2 metrów.
 10. dzieci przyprowadzane są do godz. 8.30. Po tej godzinie nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu w danym dniu. Przedszkole pozostaje zamknięte w godzinach 8.30 – 14.30. Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod numerem tel. 228490125
 11. na teren przedszkola nie wprowadza się rowerów, wózków, hulajnóg i innych środków transportu.
 12. Odbieranie dzieci z przedszkola:
 13. Do odbioru dziecka z przedszkola upoważniony jest tylko rodzic. Dotychczasowe upoważnienia tracą moc.
 14. Rodzic bezwzględnie dezynfekuje ręce, wchodzi do placówki z założonymi rękawiczkami i maseczką. Woźna przyprowadza dziecko do rąk rodzica
 15. w szatni, bez zbędnej zwłoki dziecko przy pomocy rodzica ubiera się i opuszcza budynek przedszkolny.
PROCEDURA NR 4
PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
 
 1. przedszkole zapewnia codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i jakości powietrza;
 2. nie organizuje się wyjść i wycieczek poza teren przedszkola;
 3. dzieci  mogą korzystać ze sprzętu który będzie dezynfekowany regularnie. Sprzęt wyłączony z użytkowanie będzie oznaczony taśmą zabezpieczającą;
 4. wyjście na świeże powietrze i powrót do budynku przedszkola odbywa się na zasadzie zmianowości grup;
 5. po powrocie do przedszkola grupy dzieci obowiązkowo myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącej załącznik do niniejszej procedury.
 
PROCEDURA NR 5
SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI
 
 1. Rodzic obowiązkowo wypełnia oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2, w którym podaje aktualne dane kontaktowe umożliwiające szybką komunikacje z przedszkolem numery telefonów, maile;
 2. Rodzic zobowiązuje się do odbierania połączeń telefonicznych z przedszkola, systematycznego odczytywania wiadomości mailowych oraz komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola w ciągu całego dnia;
 3. Rodzic zobowiązuje się do stawienia się w placówce po odbiór dziecka w ciągu 30 minut od uzyskania informacji o podejrzeniu zakażenia u dziecka;
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
 3. Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania.

Katarzyna Mściwujewska

Dyrektor Przedszkola nr 69

(podpis i pieczęć dyrektora)
Załącznik nr1
ANKIETA dla rodziców
……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka
Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 od 18 maja 2020r.
TAK
NIE
 Proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe
Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2, ustalając kolejności przyjęć stosuje się następujące kryteria:
Kryteria pierwszeństwa
TAK
NIE
Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*
Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:
a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
c)  handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko
W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:
Dodatkowe kryteria
TAK
NIE
Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
w wieku szkolnym)
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców
 1. ……………………………………….
 1. ……………………………………….
                       Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych
Załącznik nr 2
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………..
Deklarowany czas pobytu dziennego dziecka w przedszkolu (od-do)………………………………
 1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.
                                                                                 …………………………………………………
                                                                                  (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)
 1. Oświadczam, że nic mi nie wiadomo o tym, aby moje dziecko………………………………………….
  .miało kontakt z osobą zakażoną wirusem Covid -19, a także oświadczam, że nikt z członków najbliższej rodziny dziecka oraz jego otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura, bóle mięśni), w okresie co najmniej 14 dni poprzedzających przyjście dziecka do przedszkola.
                                                                                    ……………………………………………..
                                                                                   (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)
 1. Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych
  z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
                                                                                   …………………………………………….
                                                                                 (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)
 1. Zobowiązuję się do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
…………………………………………….
                                                                                               (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)
 1. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o stanie zdrowia dziecka oraz wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej dziecka oraz osób w jego najbliższym otoczeniu i rodzinie – w szczególności odnośnie podejrzenia lub stwierdzenia zakażeniem wirusem Covid-19.
                                                                                  ……………………………………………..
                                                                                   (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)
 1. Podaję aktualne numery telefonów i adresy e-mail rodziców/opiekunów prawnych i zobowiązuję się do stałej dostępności telefonicznej.
 • Telefon / adres mail Matka/ opiekun prawny ………………………………………………………………………………………………
 • Telefon / adres mail Ojciec/opiekun prawny …………………………………………………………………………………………………
 1. Zobowiązuję się do dopilnowania, aby dziecko nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
                                                                                 …………………………………………….
                                                                              (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)
 1. Zobowiązuję się do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 …………………………………………….
                                                                              (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)
 1. Jestem świadomy wystąpienia stanu epidemii choroby COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 i ryzyka związanego z przebywaniem w tym czasie dziecka w przedszkolu.
                                                                                       …………………………………………….
                                                                                             (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Załącznik nr 4 do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii Covid-19

                                                                         Drodzy Rodzice,

w związku z trudnościami w przygotowaniu przedszkola, zgodnie z wytycznymi GIS, do przyjęcia dzieci, w dniu dzisiejszym złożyłam wniosek do Organu Prowadzącego o zawieszenie zajęć w przedszkolu od 6 do 15 maja. O zawieszeniu zajęć zostanie poinformowane Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Z poważaniem
Katarzyna Mściwujewska
Dyrektor Przedszkola nr 69

List Prezydenta m.st. Warszawy skierowany do rodziców przedszkolaków:
SC_MF311-1200430153500
Szanowni Rodzice!
W związku z ogłoszonym w kraju Stanem Epidemii, od 16 marca dzieci nie przychodzą do przedszkola, musicie Państwo zapewnić im opiekę we własnym zakresie.
Dalsze informacje będą Państwu niezwłocznie przekazywane przez Radę Rodziców oraz Wychowawców, a także umieszczane na stronie głównej przedszkola.
2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN
 • Znakomita kadra pedagogiczna
  Znakomita kadra pedagogiczna
 • Uczymy się bawiąc
  Uczymy się bawiąc
 • Pedagogika zabawy - metodą pracy
  Pedagogika zabawy - metodą pracy
 • Bogate zaplecze pomocy dydaktycznych
  Bogate zaplecze pomocy dydaktycznych